Hoppa till sidans innehåll

GDPR


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att
administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten),
kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.)
samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och
tävlingsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan
om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till
licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående
tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även
personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och
föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte
att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land
kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du
anmäls till tävling i tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen
av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de
personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får
föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett
registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av
personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i
IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är
felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,
profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot
behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter
till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i
Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du styrelsen.

För att få information om styrelsen, stadgar, årsbokslut eller årsmötesprotokoll, vänligen kontakta Nybro IF's kansli på 0481 - 129 90 eller This is a mailto link

Postadress:
Nybro IF - Konståkning
Torget 1
38230 Nybro

Kontakt:
Tel: +46708559995
E-post: nybroifkonstakning@h...

Se all info